අපි උපාධි අරන් සිකුරිටි රක්ෂා කරනවා, තේ හදනවා- කොළඹ විරෝධතාවයට ආ උපාධිධාරීන් හඬාවැටෙමින් කියයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *