ප්‍රගතිශීලී, නවීන විපක්ෂයක කාර්‍යභාරය අකුරටම ඉටු කරනවා – සජිත්ගෙන් රටට පණිවිඩයක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *