සැමියා නැති වුනාම බිරිදක්,මවක් සෑහෙන්න අසරණ වෙනවා,එතකොට සමහරු අයුතු ප්‍රයෝජන ගන්න එනවාTharushi Perer

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *