ශාසනයද ? ආසනයද ? සුධම්ම හිමි කවුරුත් නොදන්න ඇත්ත සිද්ධිය හෙළිකරයි | Gnanasara Himi

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *