නව ව්‍යවස්ථාවක් සැකසීමට පෙර සියලු පක්ෂවලත් මතය විමසන්නැයි රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් කියයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *