ගයත්‍රිගෙන් එක වතාවකදී මට ඔරලෝසුවක් ලැබුනා, එක තාම මගේ ළඟ තියෙනවා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *