නාමල් රාජපක්ෂ මව් පදවියට ඔන්න මෙන්න ඉන්න ආදරණීය බිරිදත් එක්ක දලදා සමිදු ආශිර්වාද ලබා ගත් හැටි.Namal

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *