කොළඹ 60 වත්ත ප්‍රදේශයේ දී පෙකෙනි වැල පිටින් මහ මග දමා ගිය බිළින්දෙකු රිජ්වේ ළමා රෝහලට රැගෙන එයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *