ඇග බේරගන්න ඕන නම් හඩක් නගන්න ඕන නෑනේ-සංගා. කණ්ඩායම්වලට අනුමැතිය දෙන්නේ ක්‍රීඩා කවුන්සිලයයි-නාමල්,

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *