රුවැන්වැලි සෑයට,මහා සංඝ රත්නයට මේ වගේ පසග පිහිටලා වදින තවත් ජනපති කෙනෙක් ඔයාල දැකලා තියෙනවදGotabaya

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *