‘19’ අහෝසියි නව ව්‍යවස්ථාවක් රජයේ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරමින් ජනපති මැති සබයේදී පවසයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *