දෙයක් කරලා නම ගහගන්න දේශපාලකයින්ට කිව්ව අපූරු කතාව Walpola Gothama Thero Dharma Deshana

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *