මාස 7ක් එකට සිටි සැමියා උදෑසන කාමරයේ හිටපු හැටි දැකපු බිරිඳට ජිවිතයම එපා වුනා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *