එක රටක් එක නීතියක්’ – ඔළුවටම වෙඩි තියලා දරුවෝ අහනවා කෝ තාත්තා කියලා – Senaka Perera

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *