ජීවිතේ සතුටුවූ වගේම දුක්වූ අවස්ථාත් තියෙනවා ජීවිතේ හැටි එහෙමනේ ගත්ත තීරණ හරි වගේම වැරදෙනවානේ Paboda

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *