රතු රුධිරාණු තියන සියලු සත්වයෝ විනාශ වන බිහිසුණු ප්‍රහාරයක් ! භාරදුන්නු දේ හරියට නොකලොත් එයත් ඉවරයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *