අනේ මන්දා මං කොහොම මනුස්සයෙක්ද කියලා,වොල්ගා කියන්නේ හොද නිලියක් කියලා අහගන්නයි ඕනේColga Kalpani

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *