දුරස්ථ දිව්‍යමය ආලෝක සුව මෙහෙය 2020-08-22 රාත්‍රී 9.30┃ Deegoda Kumara Live Distance Healing Program

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *