මාස දෙක තුනක් නෙමෙයි අවුරුද්දක් රට වහලා තිබ්බත් අපිට ආහාරවලින් ප්‍රශ්නයක් නෑ-උරුවරිගේ වන්නිල ඇත්තෝ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *