මහඇමති ඉල්ලන්න පාර්ලිමේන්තුවෙන් අයින්වෙන ප්‍රබලයෝ මෙන්න – පැරදුණ අයත් ඉන්නවා..

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *