මෙවර පාර්ළිමේන්තුවට ගිය මන්ත්‍රීවරු 225න් 159ක්ම මනාප ගනන් සමගින් හරියටම කියූ ඇඹිලිපිටියේ ප්‍රදීප්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *