මගේ සීනි Taste bud වැඩ කරන්නෙ නෑ. සීනි කනව කියන්නෙ තිරිවාන ගල් කනව වගේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *