බුකියම සංවේදි කරමින් අවසන් ගමන් ගිය නිරූපිකාවක වන කේෂාරි වැලිකලගේ මරණයේ සුළමුළ හෙළිවෙයි.Keshari Wali

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *