මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ අපේකම දේශීයත්වය ගැන ලොකුවට කතා කරන අය ඇයි රටවල් දෙකක පුරවැසියෙන් වෙලා වෙන්නේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *