ගෝඨාභය මහත්තය දේශපාලනයට එනවට පුතා කැමති උනේ නෑ.මම ඇමෙරිකාවට ගිහින් පුතයි ලේලියි කැමති කරවගත්තා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *