අසනීප තත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල් ගත වූ ඇය වසර තුනක් තිස්සේ තවමත් රෝහලේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *