කළු ජාතිකයෙකු නිසා රටම නැවතත් උණුසුම් තත්වයක ඇමරිකාව තවත් අසරණ වෙයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *