විවාහයට කලින් තැඹිළි ගෙඩි ටිකක් අරගෙන සාරංග දිනක්ෂිලාගේ ගෙදර ආ හැටි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *