මේ මිනිස්සුන්ගෙන් නම් බේරෙන්න වෙන්නේ නෑ ලෝකයම තිගැස්සෙන වෙනස්ම තැනක ජිවත් වෙන මිනිස්සු

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *