මට දෙනවක හාමිනේ ඇර ලංකාවේ ගෑනු ඔක්කොම ජෝඩු කලා. – හරීන් ප්‍රනාන්දු

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *