ඕමානයේ සිට මෙහෙයවූ කුඩු ජාවාරමේ ලොක්කියක් අල්ලාගත් අවස්ථවේ ඇති වූ උණුසුම් තත්වය

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *