ජනාධිපති තුමා දුප්පතුන්ට කරන්න යනදේ මෙන්න.ජනපතිගෙන් නියෝගයක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *