ලොකු වාහන වලින් යන ක්ෂ්‍රේත්‍රයේ හැමෝටම කනේ ඇගිලි ගහගන්න රංගන ශිල්පිනි උදාරි කෞශල්‍යා කිව්වUdari

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *