රුවංගි රත්නායක සැමියාගේ උපන්දිනේ වෙනුවෙන් කරලා තිබුනු මහා අනර්ඝ පුන්‍යකර්මය මෙන්න Ruwangi rathnayake

You might also like

Loading...