රුවංගි රත්නායක සැමියාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් රන් කරඬුවක් ඇගේ අතින්ම සරසා පිංකම් කල හැටි Ruwangi

You might also like

Loading...