දැන් වයසත් හරි නිසා විවාහයට සූදානම් වෙන්න කියලා ගෙදරින් කිව්වා.tharindi fernando

You might also like

Loading...