ගෝඨාභයට සිරිමාවොගෙන් ලද පෙරළිකාර පණිවිඩය | Revolutionary message to Gotabaya from Sirimavo

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *