කුවේට් වල ඔබව බල්ලට දමයි – බෙහෙත්වත් දෙන්න එපා කියයි – ඉතාලියේ පාසල් වසාදමයිද ?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *