තනිව නිවන් පතන කෙනා මෙම ප්‍රාර්ථනාවේ අවසන් පදය අයින් කරාට කමක් නැහැ| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...