“අවුරුදු පහෙන් පහට එන හැත්ත මේ රට විනාශ කරනවා” – දුලීකා මාරපන

You might also like

Loading...