සමස්ථ මනුෂ්‍ය සත්වයාටම දුන්නු විශේෂ පණිවිඩය | අපි ඉන්නේ ඉතාම දරුණු කාලෙක | මං රහත් වෙලා නෑ !

You might also like

Loading...