‘මීට අවුරුදු 15කට කලින් තමයි මට මුලින්ම මේ චුටි කෙල්ලව හම්බුනේ’ විවාහ සංවත්සරය දවසේ ගායක Udaya Sri

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *