අපි ආණ්ඩුව බාරගන්නකොට අල්පෙනෙත්තේ සිට සරුංගලය පාවා ආනයනය කළා. අඩුම ආර්ථික වර්ධන රට බවට පත්ව තිබුනා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *