අලි මිනිස් ගැටුමට ස්ථිර විසඳුමක් දෙන්නැයි, ජනපතිගෙන් උපදෙස්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *