කුවේට් එලවලු හිගයක් – ලංකාවට යානයක් 230ක් එක්ක එවන මහා ධානපතිය -සවුදි,ඕමාන්,කටාර් තතු

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *