විනු සිරිවර්ධනගේ විවාහ මංගල්‍යයට මනාල යුවල ජය සක් බෙර මධ්‍යයේ සුබ මොහොතින් හෝටලයට පැමිණි මොහොත.Vinu

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *