ජනප්‍රිය නිලි විනූ සිරිවර්ධනගේ විවාහා මංගල්යේ පෝරුවේ චාරිත්‍ර සිදුවෙන්නේ මෙහෙමයි vinu siriwardana we

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *