හොඳ දෙයක් නම් තරහ වුනත් කමක් නෑ මූණටම කියන්න Mawarale Bhaddiya thero Dharma Deshana

You might also like

Loading...