කන්දේගම මහතා සිය අතීත භවය සහ මතු භවය නාඩි වාක්‍යය ඔස්සේ ලංකාවම කළඹමින් හෙළි කරයි | Thilak Kandegama

You might also like

Loading...