ස්වාභාවික විපත්වලින් මරණයට පත්වෙන්නේ කර්මය නිසාද ?

You might also like

Loading...